Lygių užimtumo galimybių užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje – nacionalinė vertybė, 2009–2012

Projektas ,,Lygių užimtumo galimybių užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje-nacionalinė vertybė“ buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

 

Projekto tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.
Tikslinė grupė: vyresni nei 50 metų amžiaus vyrai ir moterys.

 

Įgyvendinant projektą buvo taikomas daugiamatis požiūris į socialiai pažeidžiamų vyresnių nei 50 metų amžiaus gyventojų integraciją, įdiegti naujoviški įtraukimo į darbo rinką kompleksiniai metodai bei aktyvios priemonės probleminėje Rokiškio teritorijoje:

  • sukurtas ir įdiegtas Rokiškio rajone Aktyvaus senėjimo ir lankstaus darbo organizavimo pilotinis modelis. Šis modelis pagrįstas vyresniojo amžiaus gyventojų poreikių bei galimybių įvertinimu, ES naujos politikos lankstaus darbo organizavimo ir darbuotojų socialinės apsaugos (flexicurity) koncepcija, žmogaus socialinės raidos principais, darbo jėgos kompetencijų tobulinimo idėja, lanksčiai reaguojantis į darbo rinkos pokyčius ir poreikius, diegiant naujas prevencines priemones suteikiant saugumą darbo rinkoje;
  • įdiegtas lankstus kompiuterizuotas Raidos centrų tinklas Bajoruose, Salose, Juodupėje, Jūžintuose ir Pandėlyje, turintis prieigą prie interneto, veikiantis kaimiškose bendruomenėse gyventojams patogiu laiku, prieinamas kiekvienam vartotojui pačiuose atokiausiuose regionuose;
  • sukurtos, atsižvelgiant į individualius besimokančiųjų poreikius, diferencijuotos mokymo programos, užtikrinančios pagrindinių socialinių gebėjimų ugdymą, labiau orientuotos skatinti motyvaciją, stiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti pozityvų mąstymą, suteikti žmogui didesnių galimybių nei į konkrečių profesinių žinių įgijimą;
  • parengta mobili specialistų [Raidos centrų koordinatoriai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, psichologai, savanoriai] komanda darbui su rizikos grupėmis, taikanti daugiamatį požiūrį į socialinės atskirties reiškinius bei naudojanti novatoriškas priemones ir metodus;
  • taikyti nauji sisteminiai, aktyvūs būdai socialinei atskirčiai mažinti bei integracijai į darbo rinką skatinti [senėjančių bendruomenių stiprinimas ↔ tikslinis neformalus vyresniojo amžiaus gyventojų ugdymas, konsultavimas bei kitos aktyvios integracijos priemonės ↔ prevencinis darbas ↔ socialinė partnerystė ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas].