Apie Mus

Viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ (buvusi Socialinės politikos grupė) įsteigta 1996 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje. 2005 m. įstaigos dalininko teisės buvo perleistos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2010 m. – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. Nuo 2017 metų liepos 1 d. VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutartimu pavesta vykdyti valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymo koordinavimo centro funkcijas. Informacija apie valstybės valdomas įmones pasiekiama adresu http://vkc.sipa.lt/

 

Viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ veiklos tikslai:

  • Skatinti gerojo valdymo principų diegimą valstybės valdomose įmonėse, kaip jos apibrėžtos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Skatinti žmogiškųjų išteklių bei konkurencingą ūkio plėtrą Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į valstybės prioritetus, pasaulinės ekonomikos iššūkius, laisvo darbo jėgos judėjimo bei demografines tendencijas.

 

Viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ savo veiklą vykdo tokiose srityse:

  • valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo ir atskaitomybės didinimas
  • nepriklausomų VVĮ kolegialių priežiūros organų nepriklausomumo ir kompetencijų didinimas
  • VVĮ centralizacijos ir efektyvaus valdymo skatinimas
  • žmogiškųjų išteklių stebėsena, prognozavimas ir plėtra;
  • ekonomikos stebėsena ir tyrimai.

 

Metinės veiklos ataskaitos

Vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas

Darbo užmokestis